Mittausepävarmuuden osalta (9.6.2021) Valvira on tehnyt tiukennuksen asbestitulosten tulkintaan

 

Asumisterveysasetuksessa (STM:n asetus 545/2015), jonka 4 §:n 3 momentissa todetaan mittausepävarmuudesta:

”Toimenpiderajan ylittymistä arvioitaessa on tehtävä mittaus- tai näytteenottotapahtumaa ja jatkoanalyysiä koskeva epävarmuustarkastelu. Toimenpideraja ylittyy, jos tässä asetuksessa tarkoitettujen altisteiden numeeriset arvot ylittyvät mittausepävarmuus huomioon ottaen.”

Aiemmin on tulkittu tätä asetuksen kohtaa siten, että toimenpiderajan ylitys tapahtuu vain, jos tulos mittausepävarmuus vähennettynä ylittää toimenpiderajan. Tämä koski kaikkia toimenpiderajoja. Asbestin osalta tulkintaa on nyt muutettu alla mainituin perusteluin:

Asbestin ilmanäytteen raja on ilmaistu seuraavasti (19 §, 4 mom.):

”Asbestikuitujen esiintymistä pinnoille laskeutuneessa pölyssä pidetään toimenpiderajan ylittymisenä. Sisäilman asbestikuitujen pitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua/cm³.” Asetuksessa todetaan ”ei saa ylittää”. Asbestin tiedetään olevan kiistatta terveydelle haitallinen aine eikä asbestia tavallisesti esiinny sisäilmassa. Asbestin toimenpiderajan ylittymisen arvioinnissa on huomioitava epävarmuustekijä tiukemmin kuin muutoin on ohjeistettu asumisterveystutkimuksissa tehtävän. Asbestin ilmanäytteen tehtävänä on varmentaa, ettei ilmassa ole asbestia. Eli jos mittaustulos lisättynä mittausepävarmuudella (mittausepävarmuus ja Poissonin 95%:n vaihteluväli) ylittää asetuksessa annetun rajan asbestin ilmapitoisuudelle katsotaan toimenpiderajan ylittyvän. Tällöin on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin lähteen selvittämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi.

Valvira toimittaa tulkintansa tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle, joka voi ottaa sen huomioon asumisterveysasetusta uudistaessaan.

Takaisin

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja