FLEC-vs BULK-menetelmä

 

Ositum käyttää materiaalinäytteiden VVOC- ja VOC-emissioiden mittaamiseen tarkoituksellisesti ns. FLEC-menetelmää (Field and Laboratory Emission Cell). FLEC-näytteenotto soveltuu esimerkiksi lattian, seinäpäällysteiden, maalien, tiivistysaineiden, liimojen, betonin ja tekstiilien emissioiden keräämiseen. Materiaalien emissiot määritetään ja ilmoitetaan joko pinta-alaa tai painoa kohden tunnissa.

 

Ositumin käyttämä FLEC-menetelmä ja menetelmällä kerättyjen yhdisteiden analyysi TD-GC-MS-laitteistolla perustuvat kansainvälisiin ISO-standardeihin. Menetelmä on myös Asumisterveysasetuksessa mainittu tekniikka materiaaliemissioiden mittaamiseksi.

 

Valtioneuvoston YMPÄRISTÖOPAS 2016  julkaisussa Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, kerrotaan sivulla 73, että BULK -menetelmä ei sovellu pintaemissioiden mittaamiseen ja tulokset ovat kvalitatiivisia eikä niiden tulkitsemiseen voida käyttää FLEC -menetelmän vertailuaineistoja. Pintaemissioanalyysit on tehtävä FLEC -menetelmällä. YMPÄRISTÖOPAS 2016 julkaisun voitte ladata seuraavasta linkistä tai lukea, mitä kerrotaan kyseisistä menetelmistä. Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus  2016

 

Materiaalinäytteestä emittoituvat haihtuvat orgaaniset yhdisteet kerätään adsorbenttiputkeen vakioidussa olosuhteissa, jotka vastaavat keskimäärin asunnossa vallitsevia olosuhteita (lämpötila n. 23°C, kosteus n. 50 %). Ositumin kantana on, että näissä olosuhteissa saadaan todellisuutta vastaava kuva emissioista.

 

Bulk-emissioiden mittaamisessa käytetään myös menetelmiä, jotka käyttävät selvästi korkeampia lämpötiloja (esimerkiksi 100 °C; tietyillä laitteilla keräyslämpötilaksi voidaan nostaa jopa 250 °C), mutta tällöin ongelmaksi voi muodostua, että normaalissa asumisessa ja rakennuksissa käytetyt materiaalit ovat harvoin tarkoitettu käytettäviksi näin korkeissa lämpötiloissa. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa myös materiaalien muuttumista ja hajoamista, ja tällöin menetelmä antaa virheellisen kuvan materiaalien päästöistä huoneen lämpötilassa. Bulk-emissiomittauksen tuloksia ei siis voi verrata pintaemissiomenetelmillä (esimerkiksi FLEC) saatuihin tuloksiin eivätkä bulk-menetelmällä tehdyt näytteet vastaa huoneilmasta kerättyjä näytteitä. Bulk -menetelmällä tehty materiaalianalyysi ei ole kvantitatiivinen. Se kertoo vain mitä aineita ja missä suhteessa niitä emittoituu käytetyissä koeolosuhteissa. 

 

FLEC-analyysissä näytekammioon laitettavan näytteen koko ja massa on usein moninkertainen verrattuna BULK:lla tutkittavaan näytteeseen. Tämän takia FLEC:n näyte edustaa paremmin tutkittavaa materiaalia kokonaisuutena ja antaa varmemman kuvan päästöistä normaalissa huoneen lämpötilassa. Tällä on merkitystä myös menetelmällä saavutettavaan mittausepävarmuuteen. Laboratorioanalyysivastauksessa tulee olla esitetty mittausepävarmuus %. Mitä suurempi se on niin sitä epätodennäköisemmin menetelmällä saadaan näytemateriaalista uudelleen samaa tulosta.

 

Bulk-menetelmän antaman tuloksen perusteella tehdyt korjaukset voivat näin ollen olla turhia, koska materiaali ei välttämättä emittoi yhdisteitä samalla tavalla normaaleissa asuinoloissa tai valmistajan tarkoittamassa materiaalin itse käyttötarkoituksen lämpötilassa kuin bulk-menetelmässä käytössä olevassa lämpötilassa.

 

Myös hyvin alhaisissa lämpötiloissa kiehuvat VVOC-yhdisteet saadaan analysoitua Ositumin käyttämällä menetelmällä, koska käytössä on kolmen adsorbentin näytteenkeruuputki: siinä on yleisesti käytössä olevan Tenaxin lisäksi myös Carboxenia ja Carbographia, mikä laajentaa menetelmällä nähtävien yhdisteiden kirjoa erityisesti helposti haihtuvien yhdisteiden osalta. Analyysituloksen tulkinnan helpottamiseksi analyysivastauksen mukana on myös Ositumin tilastoaineistoon perustuva vertailutaulukko; se perustuu tuhansiin FLEC-analyysituloksiin, joista on kirjattu mm. mediaanit ja P90-arvot.

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja